foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

herb -RM.jpg

 
 

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) na dzień 26.10.2018 r. (piątek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 9.00 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:

1.   Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji Rady Miejskiej z dnia 14 czerwca 2018 r.,
9 sierpnia 2018 r., 6 września 2018 r.

2.   Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie statutu Gminy Przemków.

3.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/228/18 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa
od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych.

4.   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemkowie.

5.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia nowej lokalizacji przystanków autobusowych przy drodze powiatowej nr P1142D w miejscowości Piotrowice gmina Przemków.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Przemków wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Przemków."

7.   Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych i kierowników jednostek.

8.   Interpelacje, zapytania radnych, sprawy różne.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.